Konut Sigortası

KONUT SİGORTASI

HDI Sigorta, Türkiye’nin her yerinde seçkin acenteleriyle olabilecek tüm risklere karşı evinizi ve eşyanızı güvence altına alırken, ev halkının acil durumlar veya kaza sonucunda gereken acil tıbbi masraflarını da arzunuz doğrultusunda karşılıyor

STANDART (ANA) TEMİNATLAR

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın Mali Mesuliyet

Cam Kırılması

7 / 24 Yardım Hizmetleri

Su Tesisat İşleri

Elektrik İşleri

Cam İşleri

Otel Hizmeti

EK TEMİNATLAR

Dahili Su Basması

Bu teminatla, binanın su tesisatının, boru, çatı, pencere, su oluğu vb. donanımının patlaması, taşması, sızması, donması, tıkanması ve kırılması sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

Sel Su Baskını

Su baskınları, deniz kabarmaları ( gelgit ve tsunami hariç ), kanalizasyon, dere, nehir, çay ve kanal taşmaları sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

Kar Ağırlığı

Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminat dahil edilmektedir.

Yer Kayması

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması ya da toprak çökmesi sonucu sigortalı mallarda oluşan maddi zararlar temin edilmektedir.

Duman

Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının ani, beklenmedik ve kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan dumanın sigortalı mallarda neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri

İşbu teminatla, Yangına sebebiyet vermiş olsun veya olmasın grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri neticesinde meydana gelen olaylar ve bu olayları bastırmak veya etkilerini azaltmak için yetkili organlar tarafından yapılan her türlü müdahalenin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar temin edilmektedir.

Kötü Niyetli Hareketler

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri klozunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketi ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmektedir.

Terörizm

İşbu teminatla, Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar temin edilmektedir.

Enkaz Kaldırma Masrafları

Poliçe ile teminat altına alınan rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, tamamı ile zayi olmuş sigortalı kıymetlerin taşınması, demontesi veya yıkılması için yapılan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtilen limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmektedir.

Kara Taşıtları Çarpması

Sigortalıya ait olmayan motorlu veya motorsuz araçların sigortalı mallara çarpması neticesinde oluşan maddi zarar temin edilmektedir.

Hava Taşıtları Çarpması

Sigortalıya ait olmayan uçaklar ve diğer hava taşıtlarının çarpması ya da bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar temin edilmektedir.

İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR

Deprem

Deprem Bina ;
587 sayılı KHK kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi binaların yangın sigortasına ek olarak verilen isteğe bağlı deprem ve yanardağ püskürmesi teminatında sigorta şirketi, sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki tutardan (artan sigorta bedeli) sorumludur.

Bu durum deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli (artan sigorta bedeli), bina yangın sigorta bedeli ile Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat bedeli arasındaki farktır. Birim metrekare fiyatının, Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi’nde aynı bina türü için öngörülen birim fiyatın iki katından daha fazla olarak belirlenmesi durumunda, sigorta poliçesine birim metrekare fiyatının nasıl belirlendiğine ilişkin açıklama yazılır.Bina sigorta bedeli, sigortalının beyanına göre belirlenmiştir.

Deprem Eşya ;
Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir muhteviyat (ev eşyası) hasarında, toplam sigorta bedeli üzerinden %5 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır. Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %5’tir. Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

İzolasyon Hasarları

Sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve/veya kapı altlarından sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları, poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olmak kaydıyla poliçede belirtilen limitlerle teminata dahil edilmektedir.

Tamirdeki ve Kuru Temizlemedeki Eşyalar

Tamirci ve kuru temizleyicide bulunan ev ve giyim eşyalarının bulundukları mahalde meydana gelen yangın ve hırsızlık neticesi zarar görmeleri halinde, zarar, olay başına ve yıllık azami poliçede belirtilen limitle teminata dahil edilmektedir.

Yakıt Sızması

Sabit ısıtma sisteminde meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan meydana getireceği zararlar,poliçede belirtilen limitle teminata dâhil edilmektedir. Yakıt tankları, tesisatı ve yakıtın kendisi teminat haricidir.

Gıda Bozulması (Elektrik Hasarlarına Bağlı)

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektrik hasarları kapsamına giren herhangi bir olay neticesinde söz konusu mahalde bulunan buzdolabı ve/veya derin dondurucuların hasarlanarak çalışmaması nedeniyle, buzdolabı ve/veya derin dondurucuların içerisindeki gıda maddelerinin bozulması, olay başı ve yıllık toplam poliçede belirtilen limitle teminata dahil edilmektedir.

Kazaen Kırılma

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla video kamera, fotoğraf makinesi, şarjlı elektronik cihazlar, cep telefonları, ve taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere, sigortalı konutta bulunabilecek sabitlenmiş eşyaların ve ev eşyaları arasında bulunabilecek TV, radyo, video, DVD, VCD, müzik seti ve masaüstü bilgisayarların kazaen kırılması, olay başına ve yıllık toplam poliçede belirtilen limitlerle teminata dâhil edilmektedir.

Kıymetli Eşya Hırsızlık

Sanat ve antika değeri olan tablolar, koleksiyonlar, heykeller, biblolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, halılar, ipek halılar, kürk ve benzerleri, aksam ve teferruatları dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, müzik seti, fotoğraf makinesi, DVD film makinesi, dürbün mikroskopların sigorta bedellerinin toplamı, toplam eşya sigorta bedelinin %30'u ile, Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevherat değerli taş, kıymetli saat ve benzerlerinin taşınmaz çelik kasada veya duvara gömülü veya sabitlenerek taşınabilir özelliği olmayan kasada saklanması halinde bu kısım için azami teminat eşya sigorta bedelinin %20'si ile sınırlı olarak teminat altındadır.

Misafir Eşyaları

Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalar, poliçede verilen teminatlar dâhilinde teminata dâhil edilmektedir.

Kapkaç Teminatı

Sigortalı kişinin veya birlikte yaşadığı aile bireylerine karşı, sigortalı konut dışında kapkaç ve benzeri gasp olayları sonucunda yanlarında bulunan kişisel eşyalarının üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek gasp, kap-kaç sonucunda çalınması veya zarara uğramasından doğan maddi zararlar, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerle (karakol zaptı) ispatlanması koşuluyla hırsızlık sigortası genel hükümleri çerçevesinde, geçerliliği olan ehliyet, nüfus hüviyet cüzdanı ve benzeri belgeleri yeniden çıkartabilmek için yapılacak masraflar, belgelendirilmek kaydıyla poliçede yazılı limit ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahil edilmiştir.

Ferdi Kaza

Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireylerinin ani, haricî, irade dışı ve beklenmeyen bir kaza sonucu, ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı bu kişiler Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve kişi başına poliçede yazılı bedele kadar sigorta edilmişlerdir.

Elektronik Ev Eşyası (Elektronik Cihaz)

Ev eşyaları arasında bulunan bilgisayar (dizüstü bilgisayar hariç), müzik seti, TV, video, home cinema, DVD, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, jakuzi, şofben, kombi, elektrik süpürgesi gibi cihazların, ekli Elektronik ve Makine Kırılması Genel Şartları hükümleri dâhilinde meydana gelen bir sebeple zarar görmeleri, olay başına ve yıllık poliçede belirtilen limitlerle teminata dâhil edilmektedir.Yukarıda yazılı makine ve cihazlar dışında kalan cihaz ve makineler teminat dışındadır. Üretici garantisi altındaki haller ve/veya hasarlar teminat haricidir.

3.Şahıs Sorumluluk

Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireyleri ve bakımları altındaki evcil hayvanlarının meydana gelen bir olay sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, olay başına, aynı zamanda yıllık olarak azami poliçede yazılı tutara kadar 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigorta edilmektedir.

Hukuksal Koruma

Hukuksal koruma teminatı ile , sigortalının bireysel sorumluluk teminatına giren bir hasar sebebiyle kendisine karşı açılan bir dava neticesinde meydana gelecek hukuksal koruma sorunlarının halledilmesine yönelik harcamaları temin eder.Vekalet ücreti,dava masrafları,danışmanlık ücretleri,hakem ücreti,teminat akçesi,icra masrafı,temyiz,karar düzeltme,ihtarname ücretleri,tesbit masrafları ve dilekçe yazımı ile ilgili oluşabilecek harcamalarpoliçede belirtilen limit dahilinde temin edilmektedir.

HDI AVANTAJLAR

S.O.S. Acil Sağlık Hizmetleri

Poliçe sahibi ve aynı adreste yaşayan ailesi, konut içi veya konut dışında 7/24 S.OS Anlaşmalı Acil Sağlık Hizmetleri Noktaları dâhilinde güvence altındadır.

Aşağıdaki hizmetler, günün her saatinde acil olan veya olmayan her türlü sağlık sorunlarında 0850 222 8 434 no’lu Acil Sağlık Hattı aranmak suretiyle alınabilir.

Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz)

Sigortalının, S.O.S Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, S.O.S hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, sigortalıya aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz)

Sağlık Bakanlığının 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dâhilinde verilen hizmeti kapsar.

Bu hizmetler acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz)

Acil sağlık sorunlarında, yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde S.O.S tarafından, bu iller dışında ise S.O.S anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir.

Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz)

Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için hastanın en yakındaki donanımlı sağlık merkezine ulaştırılmasının gerçekleştirilmesi hizmetidir.

İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz)

S.O.S tarafından hastaya verilecek, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı

Ferdî Kaza Sigortası Teminatları

Ölüm Teminatı

Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olduğu takdirde, masraf Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Poliçede belirtilen bedelle olarak hak sahiplerine ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı

Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebep olduğu takdirde, masraf Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8/B maddesinde yazılı oranlar dâhilinde Poliçede belirtilen TL bedelle kadar tazminat sigortalıya ödenir.

Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı

Sigortalının hastaneye varışından en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması ile hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları,Sigortalının kazaya bağlı fiziksel olarak yaralanması nedeniyle olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması ve hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, poliçede belirtilen TL bedele kadar ödenir.

Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydı olması ve kaza hali hariç, sadece sağlık problemleri nedeniyle hastanede gecelemesi gerekmektedir.

Hastane Günlük Tazminatı

Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde, aralıksız olarak 24 saatten daha uzun süre boyunca tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için poliçede belirtilen bedel $ ödenecektir. Bu ödeme, beher hadisede 5 gün için, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir. Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yazılı teminat dışında kalan hallere (Madde 5, Madde 6) ek olarak aşağıdaki haller de sigorta teminatı dışındadır:

 • 1 yaşından küçük çocuklar için tazminat talepleri
 • Poliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında olan ve 70 yaşından daha büyük kişilerin tazminat talepleri
 • Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar
 • Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi söylenmediği sürece uyuşturucu, alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalarAIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar
 • Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması
 • Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme
 • Hamilelik ve doğum
 • Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi
 • Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucunda oluşan hastalanma ve yaralanmalar
 • Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum
 • Kendine kasten zarar verme
 • Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi
 • Hastaya ait özel giderler (telefon, minibar, kantin vb.), ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar

Özel ŞartlarAcil Tıbbi Masraflar ve Hastane Günlük Tazminatı teminatları Türkiye ve KKTC sınırları içinde geçerlidir.Poliçede kişi başına belirlenen limitler aynı zamanda yıllık olup kullanıldıkça azalır.

Sigorta ettiren, bu sigorta sözleşmesi kapsamına dâhil olan “Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı” ile sigortalanmış kişi/kişilerin HDI Sigorta AŞ nezdinde mükerrer olarak bir başka sigorta sözleşmesi ile de temin edilmiş olmaları halinde, mevcut poliçelerden sadece birinin geçerli olacağını, sigortacı ise geçerli olmayan diğer teminatlara ilişkin tahakkuk ettirilmiş primin sigortalıya iade edileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Hasar Provizyon İşlemleri:

Provizyon işlemleri, hasar halinde PROMED Bilgi Yönetim Sistemleri ve Sağlık Danışmanlık AŞ tarafından yapılmaktadır. Hasar halinde, PROMED hasar ihbar hattı olan 0850 222 8 434 no’lu telefona olayın ihbar edilmesi gerekmektedir.Poliçe kapsamı dışında kalan sağlık harcamaları için sigorta kartınızla başvurduğunuz takdirde, PROMED anlaşmalı sağlık kurumlarında (hastane, eczane, tanı merkezi vb.) özel indirimlerden faydalanılabilir.

MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI 0850 222 8 434

S.O.S ACİL SAĞLIK HİZMETİ 0850 222 8 434

PROMED HASAR PROVİZYON MERKEZİ 0850 222 8 434

Kombi & Klima Teminatı

HDI Sigorta ücretsiz Kombi/Klima Bakım hizmet hattı (0212) 705 11 79. Ücretsiz bakım yılda 1 kez ve yalnızca poliçede adresi belirtilen konutta yer alan 1 adet klima ve kombi için geçerlidir.

Klima Bakım, mobil – duvar tipi – salon tipi klimalarda; Kombi Bakım konut tipi yoğuşmalı-yoğuşmasız kombi cihazları için geçerlidir.

Gelen hizmet talepleri en geç 10 iş günü içerisinde karşılanmaktadır.

Bakım Kapsamı:

Klima:

Arıza Tespiti, Elektrik Kaçağı Kontrolü,Gaz Basıncı Kontrolü, İç ünite filtreleri temizliği, iç-dış ünite plastik kasatemizliği.

Kombi:

Kapak sökülerek cihazda biriken toz temizlenir, Fan Kontrolü, Eşanjör Kontrolü, Gaz Basıncı Ölçümü, Elektrik Kaçağı Kontrolü.

Bakım haricinde yapılacak işlemler indirimli olarak gerçekleşecektir.

Sigortalının indirim alma hakkı sınırsızdır

Çalışmayan, arızalı, kırık, demonte, garanti kapsamındaki cihazlara bakım hizmeti verilmezRandevu talebi sırasında, cihazın markası, kullanım süresi, cihazda mevcut bir arızanın olup olmadığı HDI KONUT çağrı merkeziyetkilileri tarafından sorulacak olup, sigortalının hatalı ya da eksik bilgi vermesinden kaynaklı oluşabilecek olası memnuniyetsizlikten HDI SİGORTA sorumlu tutulamaz.

Temiz Evim Yardım Teminatı

 • Evden Eve Nakliyat Hizmeti
 • Haşere İlaçlama
 • İndirimli Alarm
 • Psikomax-Psikolojik Yardım ve Destek Hizmeti
 • Halı Yıkama Hizmeti

Bu Hizmetler Poliçede belirtilen koşullar doğrultusunda sağlanmaktadır. Bu Hizmetlerden yararlanmak için 0216 324 12 14 Numaralı Maxassist Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972