Nakliyat Emtia Sigortası

Nakliyat Emtia Sigortası

 

Bu ürünümüz ile; Denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu nakil vasıtalarından biriyle bir yerden başka bir yere taşınan her hangi bir ürünün taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıplar farklı teminat seçenekleri ile teminat kapsamına alınır.

Emtea Nakliyatı Sigortası ile bir yerden başka bir yere herhangi bir taşıma aracı üzerinde sevkedilen, ticari niteliği olsun veya olmasın her türlü malınıza, karşılaşabileceği risklere karşı üç tür teminat seçeneğiyle güvence sağlayabilirsiniz. Teminat seçenekleriniz;

a) Tam Zıya Teminatı : Taşımayı yapan nakil vasıtasının (gemi, kamyon, uçak, tren)  tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi riski teminat altına alınır.

b) Dar Teminat : Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanması risklerini teminat altına alınır. Bu teminat, taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik adlar alır ancak teminat kapsamını değiştirmez. Taşıma aracına göre dar teminat ;

Karayolunda      ; Kamyon Klozu,

Demiryolunda   ; Demiryolu Klozu,

Denizyolunda    ; (C) Klozu ya da (F.P.A.) adlarını almaktadır.

Havayolu ile yapılan taşımaların bu teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.

Dar teminat ile aşağıda sayılan risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar teminat kapsamına alınır.

Denizyolunda;

•             Yangın, infilak,

•             Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması,

•             Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı

•             Kurtarma ve yardım masrafları

•             Dava say masrafları

•             Yükleme ve boşaltma sırasında bir veya birden çok kolinin tam zıyaa uğraması

Karayolunda;

•             Nakil vasıtasının yanması,

•             Çarpması,

•             Çarpışması,

•             Ateş,

•             Yıldırım,

•             Seylap,

•             Köprü yıkılması,

•             Kamyon veya treylerin devrilmesi,

•             Trenin raydan çıkması

sonucunda taşınan malda meydana gelecek zıya ve hasarlar karşılanır.

c)            Geniş Teminat: Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan malların aşağıda belirtilen istisna maddeleri dışında karşılaşacağı tüm riskler teminat kapsamına alınır.

•             Nakliyat esnasında gecikmeden kaynaklanan hasar ve masraflar

•             Fire, çürüme, bozulma gibi malın kendi bünyesinden kaynaklanan hasarlar

•             Malın kendi kusuru, üretiminden kaynaklanan hasarlar (ayb-ı zati )

•             Ambalaj yetersizliği

•             Sigortalının veya adamlarının kasdi kötü niyetli hareketlerinden kaynaklanan hasar ve masraflar

•             Radyoaktif kirlenme

•             Harp ve grev rizikoları

•             Normal akma ve eksilme, eskime ve aşınma , yıpranma.

•             Donatanın iflası ve mali kusuru.

•             Atomik ve nükleer harp.

•             Sigortalı tarafından bilinen denize ve yüke elverişsizlik.

•             Harp, isyan, GLKKNH, Terörizm

•             Fare, kurt vb. haşaratın ika ettiği tahribat.

•             Yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık

•             Hakikat dışı beyan, kanuna aykırılık

•             Karantina ve kışlama tevakkufları

•             Faiz kayıpları, kur ve rayiç farkları

* Harp ve grev rizikoları riskleri istenmesi halinde ek prim karşılığında teminat altına alınabilir.

Hangi durumlarda geniş teminat (A Kloz) verilmez?

*             Teklif tarihinden önce yüklemesi başlamış emtea sevkiyatlarına

*             Kullanılmış her türlü emteaya

*             İthalat sigortası yapılmamış emteanın yurtiçi sevkiyatına

*             Açık kasalı kamyonlarla yapılan sevkiyatlara

*             Geminin güvertesinde taşınan emteaya

Kamyon ve Demiryolu Klozları Kapsamında Verilen Teminatın Başlangıç ve Bitiş Zamanları Nasıl Tespit Edilir?

Kamyon klozunda; teminat, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının, poliçede gösterilen yere varısı ile sona erer. Yükleme ve boşaltma esnasında, emteanın maruz kalabileceği rizikolar, ancak ek prim ödemek suretiyle teminata dahil edilebilir. (Yükleme ve boşaltma rizikoları aksi kararlaştırılmadıkça sigorta teminatından hariçtir.)

 Demiryolu klozunda ise; teminat, malların nakledilmek veya nakliyat hemen yapılmayacaksa, ticari örf ve adetlere uygun olarak, muhafaza edilmek üzere demiryolu yetkililerine teslimi ile başlar. Malların varma istasyonunda alıcısına teslimi ile veya teslime engel bir hal varsa, malların satıldığı veya usulüne uygun olarak depo edildiği zaman sona erer.

Sigortanın son bulması bu üç şekilde meydana gelmemiş ise, teminat en geç varışı takip eden 60. günün sonunda biter.

Burada yükleme boşaltma rizikosu, ancak ek prim ile temin edilebilir.

Kamyon, Treyler veya Vagonların Denizyolu Nakillerinde Teminat Devam Eder mi?

Devam eder. Bunun için ayrıca bir prim ödenmesine gerek yoktur. Sigorta, malları taşıyan aracın göl veya denizdeki nakillerinde, denizyoluyla yapılacak emtea nakliyatına ilişkin dar teminat (C) klozu veya (F.P.A.) şartları gereğince geçerlidir.

Açık Kasalı Kamyon ya da Vagonlar ile Yapılan Taşımalara Geniş Teminat Verilebilir mi?

Hayır. Bu şekilde yapılan taşımalar için ancak kamyon ya da demiryolu klozu verilebilir; daha geniş bir teminatla sigortalanamaz. Ancak, açık kasa kamyonla taşınan ağır ve havaleli yükler (örneğin iş makineleri, trafolar, santral malzemeleri vb.) için geniş teminat verilebilir.

Denizyolunda Teminatın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Nasıl Tespit Edilir?

Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varıs yerindeki nihai depoya teslimine kadar sürer. Ancak uluslararası satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır. (Örneğin satıcı malını FOB olarak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır. Ancak, malların gemiden boşaltılmasını takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir)

İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasını takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir.

Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.

Geminin Güvertesinde Taşınan Emteaya Sigorta Teminatını Verilebilir mi?

Aksine anlaşma yoksa, sigortacı malların güverte altında, yani ambar içinde nakledileceğini farz ederek prim tespit etmektedir. Bu nedenle, emteanın güvertede taşınması halinde sigortacının sorumluluğu, teminat all risks olsa dahi sadece ( C ) klozu teminatı ile sınırlandırılmıştır.

Ancak sigortalının önceden bildirimde bulunması halinde, ek prim karşılığında, güvertede taşınan mallara da geniş teminat verilebilir.

Nakliyat Abonman Sözleşmesi Nedir?

Abonman sözleşme sigortalı ile sigortacı arasında genellikle 1 yıl süre için hazırlanan bir çerçeve anlaşması niteliğindedir.

Bu sözleşme ile sigortacı, sözleşmede belirtilen şartlar ve limitlerle sınırlı olmak üzere sigortalının yapacağı bütün taşımaları sigorta etmek, sigortalı da her bir sevkiyata ilişkin kesin detayları sigortacıya bildirmek ve bu bilgilere istinaden düzenlenecek poliçeler ile tahakkuk ettirilen prim tutarlarını ödemek yükümlülüğü altına girer.

Sigortalı açısından birçok yararı olan abonman sözleşmesi sadece taşıma kapasitesi ve frekansı yüksek olan müşteriler için hazırlanmaktadır.

Geçici (Flotan) Poliçe Nedir?

Sevkiyatı gerçekleşecek bir malın, nakil vasıtası bilgileri ile yükleme tarihi kesinlik kazanmadan sigortanın yapılması gerekli olduğu hallerde ve özellikle bankalar tarafından akreditif açıldığı anda sigorta teminatına ihtiyaç duyulması halinde, elde bulunan bilgilerle geçici bir poliçe yapılır. Buna flotan poliçe denir.

Sevkiyat gerçekleşmeye başladığı zaman, kesinleşen bilgilerle kat'i sigorta poliçesi (zeyilname) düzenlenir.

Nakliyat Sigortalarında Hangi Durumlarda Gider Vergisi Alınmaz?

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat ile ihracat sigortaları ve döviz kazandırıcı faaliyetler için allınmış teşvik belgeleri kapsamında yapılan poliçelerde vergi tahakkuku yapılmamaktadır. Ancak yatırım teşvikli muameleler kesinlikle vergi kapsamındadır.

Nakliyat Sırasında Yapılacak Aktarmalar ile Tamamlayıcı Sevkiyatları Teminat Kapsamına Almak İçin Ek Prim Ödemek Gerekir mi?

Genel sigorta tatbikatında, aktarmalar ve tamamlayıcı sevkiyatlara (başlangıç ve bitiş sevkiyatları) ek prim alınmakta ve teminat kapsamına dahil edildiği poliçede gösterilmektedir.

Tamamlayıcı sevkiyatların varma şehri sınırları içerisinde olması halinde ek prim alınmaz.

BAZI TEMEL KAVRAMLAR

Hakiki (Gerçek) Tam Zıya: Sigorta konusunun tamamen hasar görüp yok olması, sigorta  konusunun fiziki varlığının ortadan kalması.

Hükmi Tam Zıya: Sigorta edilmiş bir riziko sonucu sigorta konusunun sigortalının elinden çıkmış olması ve onu elde etmesinin olanaksız olması veya gerçek tam zıya halinin kaçınılmaz olması veya sigorta konusunu kurtarma/tamir/varma yerine gönderme masraflarının, yaklaşık kurtarılmış/tamir edilmiş değeri veya varma yerindeki değeri aşacak olması.

Avarya: Nakliyat Sigortalarında zarar veya hasar.

Hususi Avarya: Nakliyat Sigortalarında sigorta konusunda meydana gelebilecek kısmi hasar, zarar veya kayıp.

Müşterek Avarya: Ortaklaşa bir deniz yolculuğuna çıkmış olan gemi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla, makul bir hareket tarzı oluşturacak şekilde bile bile yapılan fevkalade fedakarlık veya masraflar, gemi veya yükün tamamen veya kısmen kurtulmuş olmaları halinde “müşterek avarya” olarak adlandırılır.

Kurtarma Yardım Masrafları: Poliçe kapsamında olan bir tehlike karşısında sigorta konusunu kurtarmak için üçüncü kişiler tarafından yapılan masraflara “kurtarma yardım masrafları” denir.

Dava ve Say Masrafları: Poliçe kapsamında olan bir hasarı önlemek ya da azaltmak amacıyla sigortalı veya adamları tarafından ve sadece sigorta konusu için yapılan makul masraflardır.

Muafiyet: Poliçe kapsamındaki bir hasarın ödenmesi sırasında hasarın sigortalının üstünde kalan bölümüne muafiyet adı verilir.

Tenzili Muafiyet: Hasarın muafiyet miktarını aşan kısmı ödenir, muafiyet miktarının altındaki hasarlar ödenmez. Nakliyat Sigortalarında yaygın olarak uygulanan muafiyet türüdür.

Baratarya: Kaptanın ve diğer gemi adamlarının bilerek ve hile ile gemi donanımına, makina, donanım ve yükle ilgili olanlar aleyhine giriştikleri her türlü güvenlik kırıcı hareketlerdir. Barataryada kasıt bulunması şarttır. Gemi sahibi baratarya yapamaz.

 


HİZMETLERİMİZ  0(533)768-0972